< return

Kluziště

Provozní doba kluziště: 

Po-Pá 7:00-21:30hod

St 20:00-21:30hod-ledová plocha pro veterány

So-Ne 7:00-22:00hod

Hokej:

Út,Čt, 20:00-21:30hod

Ne 8:00-9:30hod-hokej rodičů s dětmi

Ne 20:00-22:00hod

Rezervace kluziště pro hokej je možná jen v určené dny a to pouze ve stanovených hodinách! Rezervovat můžete na telefonním čísle: +420 601 390 930 

Rezervace kluziště pro školy je možná každý všední den od 7:00-13:00hod! Rezervovat můžete na stejném telefonním čísle: +420 601 390 930 

 

Odkaz na webovou kameru kluziště zde: http://www.mesto-zatec.cz/mesto/webkamery/kluziste/

 

 

POKYNY K UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO KLUZIŠTĚ

Žatec, náměstí svobody

 1. Vstupem do prostoru kluziště návštěvník souhlasí s ustanoveními těchto pokynů a zavazuje se je dodržovat. Dodržování pokynů monitoruje pracovník dohledu (označený reflexní vestou). Kluziště je pod stálým dohledem městských kamer.
   

 2. Vstup na ledovou plochu je na vlastní nebezpečí !!! 
   

 3. V prostoru areálu kluziště je přísně zakázáno:

   • Vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku tvoří doprovod dítěte, tj. jedna osoba, která učí bruslit dítě mladší deseti let),

   • sezení na mantinelech,

   • přelézání mantinelů,

   • tvoření šneků a honiček, jízda v protisměru,

   • vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím,

   • v areálu kluziště a jeho blízkém okolí platí zákaz kouření, konzumace alkoholických nápojů (mimo prostor stánku s občerstvením), jiných omamných či návykových látek,

   • odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků) mimo místa k tomu určená,

   • vstup na led s hokejkou (mimo dobu určené pro hokejové zápasy), či jiným, pro ostatní bruslaře, nebezpečným předmětem,

   • házení sněhových koulí,

   • ohrožování ostatních návštěvníků kluziště jiným nedbalým chováním,

   • chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování,

   • vstup do prostorů, které nejsou určeny pro veřejnost (např. vstupovat do technického zázemí kluziště),

   • vstup na ledovou plochu v době činnosti rolby či údržby.
     

 4. Návštěvníci areálu kluziště jsou povinni dbát pokynů pracovníka dohledu a řídit se jimi. 

 5. Vstup do areálu kluziště je přísně zakázán osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.
   

 6. Návštěvníci, a zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi, se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Návštěvník a nájemník je povinen každou způsobenou či zjištěnou závadu ihned ohlásit pracovníkovi dohledu kluziště.

 7. Veřejné bruslení končí na základě výzvy pracovníka dohledu. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu po výzvě ukončujícího veřejné bruslení.
   

 8. Po skončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit prostor kluziště.
   

 9. Dohled kluziště si vyhrazuje právo na vyloučení bruslaře (návštěvníka kluziště) z veřejného bruslení, případně i z areálu kluziště, v případě porušení pokynů užívání kluziště. Toto vyloučení provádí označený pracovník dohledu kluziště nebo jeho zástupce. Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci dohledu kluziště oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení Městskou policii a Policii ČR. 1. Škody a ztráty:

   • Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím způsobené.

   • Provozovatel neručí za ztrátu či poškození věcí návštěvníků.

   • Návštěvníci jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení kluziště nebo na majetku třetích osob.

   • Doporučujeme si nebrat na kluziště cenné věci a větší obnosy peněz.

   • Předměty nalezené v objektu areálu je nálezce povinen odevzdat službě konajícímu pracovníkovi dohledu, který je odevzdá do INFOCENTRA MÚ Žatec.

 

 1. První pomoc, úrazy:

   • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poraněních a nevolnosti je třeba přivolat ihned rychlou záchrannou službu – tel. číslo 155

   • Za poranění a úrazy, které si návštěvník areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením těchto pokynů, nenese provozovatel odpovědnost.

   • Při jakémkoliv poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají rychlou záchrannou službu a pomohou při poskytování první pomoci.

   • Lékárnička se nachází u pracovníka dohledu a na infocentru MÚ Žatec.

 

 1. Všeobecná ustanovení


Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení veřejného kluziště tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku. Pokud návštěvník veřejného kluziště zjistí závadu, která ohrožuje bezpečnost nebo by bránila či jinak omezovala provoz kluziště, nahlásí neprodleně na telefonním čísle 601 390 930.

Provozovatel si vyhrazuje právo na vyloučení bruslařů v případě náhlé závady nebo mimořádné události na kluzišti.

 

 1. Provozní doba kluziště: za příznivých atmosférických podmínek (do +15°C)

Pondělí až Pátek 7:00 – 21:30 hod.

Sobota a Neděle 7:00 - 22:00 hod

Úterý, Čtvrtek, Neděle pronájem kluziště pro hokejový zápas od 20:00 hod

 

Důležitá telefonní čísla
Rychlá záchranná služba - 155 ; Hasiči - 150; Policie ČR – 158; Městská policie – 156Provozovatel kluziště: Technická správa města Žatec, s.r.o.

Čeradická 1014, ŽatecV Žatci, dne 20.12.2016

 

 

 

 

 

Technická správa města Žatec, s.r.o.

Jednatel společnosti Ing. Andrej Grežo